جدول موجودی

به دلیل نوسانات شدید بازار ارز و فلزات لطفا برای دریافت قیمت لحظه ای با ما تماس بگیرید

به دلیل نوسانات شدید بازار ارز و فلزات لطفا برای دریافت قیمت لحظه ای با ما تماس بگیرید

موجودی ورق استیل ۳۰۴

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد نوع قیمت نوع قیمت نوع قیمت
.۳۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱.۲۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۱.۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
۲ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات براق خشدار
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد نوع قیمت
۲.۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات
۳ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات
۴ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات
۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات
۶ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات
۸ ۱۰۰۰ ۳۰۴L رول کیلوگرم مات
۱۰ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات
۱۲ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات
۱۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات
۲۰ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات
۲۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات
۳۰ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات
۳۵ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات
۴۰ ۱۰۰۰ ۳۰۴L شیت کیلوگرم مات

موجودی ورق استیل ۳۱۶

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد نوع قیمت
۰.۵ ۱۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۰.۶ ۱۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۰.۷ ۱۲۵۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۰.۸ ۱۵۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۱ ۱۵۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۱.۲۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۱.۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۲ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۲.۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۳ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۴ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۶ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۸ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۱۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۱۲ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۱۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۲۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۲۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۳۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۳۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۴۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات
۵۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۶L رول کیلوگرم مات

ورق استیل خش دار

ضخامت ابعاد حالت واحد نوع قیمت نوع قیمت
۰.۴ ۱۰۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۵ ۱۰۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۶ ۱۰۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۷ ۱۵۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۱ ۱۰۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۱ ۱۰۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۱.۲۵ ۱۰۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۲ ۱۰۰۰ رول کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰

ورق استیل براق

ضخامت ابعاد حالت واحد نوع قیمت نوع قیمت
۰.۲۵ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۳ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۴ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۵ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۶ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۷ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۸ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۱ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۱.۲۵ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۲ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۳۰۴

ورق استیل مات

ضخامت ابعاد حالت واحد نوع قیمت نوع قیمت
۰.۴ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۵ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۶ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۷ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۰.۸ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۱ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۱.۲۵ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
۲ ۱۰۰۰ شیت کیلوگرم ۳۰۴ ۴۳۰
ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.